Careers

Job application form:

Title Download
ໃບຄຳຮ້ອງສະໝັກງານ ພາກສ່ວນບໍລິສັດ English
ໃບຄຳຮ້ອງສະໝັກງານ ພາກສ່ວນບໍລິສັດ ພາສາລາວ
ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍສະໝັກງານ ພາກສ່ວນໂຮງຮຽນປະຖົມມັດທະຍົມສົມບູນມາລິນີ
ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍສະໝັກງານ ພາກສ່ວນໂຮງຮຽນປະຖົມມັດທະຍົມສົມບູນມາລິນີ English
ໃບຄຳຮ້ອງສະໝັກງານ ພາກສ່ວນບໍລິສັດ ພາສາລາວ new!