ແຜນການໃນອານາຄົດ

  • ສ້າງຕັ້ງໂຮງໝໍ ມາລີນີ 80 ຕຽງ ແລະ ຕຶກນອນຄົນເຈັບ 88 ຕຽງ.
  • ສ້າງສະໜາມກອຟ 18 ຫຼຸມ ຢູ່ເມືອງວັງວຽງ,ແຂວງວຽງຈັນ.
  • ພັດທະນາສົ້ນຂົວເບື້ອງ (ບ້ານປາກກະຍຸງ) ໃຫ້ເປັນສູນການຄ້າຂະໜາດກາງທີ່ປະກອບມິລານຈອດລົດ, ບ້ານພັກຜູ້ເຖົ້າ, ຕະຫຼາດ, ບ້ານພັກ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຮ້ານອາຫານ ແລະ ສະຖານທີ່ບັນເທິງຕ່າງໆ

Untitled-1-01