ເຄື່ອງມື ແລະ ພາຫະນະກົນຈັກ

Machinery and Heavy machine