ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ບໍລິສັດ ມາລີນີ ຈຳກັດ, ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 23/11/ 1992 ໂດຍທ່ານ ພຸດສະດູ ອິນທະວົງ ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 100,000,000 ກີບ ຫຼື 222,000 USD . ໄດ້ດຳເນີນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ-ເຄຫາສະຖານ ປະດັບປະດາ ແລະ ຕົບແຕ່ງພາຍໃນ, ປະຈຸບັນມີທຶນຈົດທະບຽນ 39,699,000 USD, ມີບຸກຄະລາກອນຈໍານວນ 480 ຄົນ.

Timeline

2018
ເດືອນມັງກອນ 27

ຕຶກນອນປິ່ນປົວຄົນເຈັບ ທອງນຸ່ນ

  • ເພື່ອແນ່ໃສເຮັດໃຫ້ບັນຊີເດີນສະພັດຫຼື ດຸ່ນຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດຫລຸດລົງ,ຫລຸດຜ່ອນການໄປປີ່ນປົວຢູ່ຕ່າງປະເທດ
  • ເປັນການລົງທຶນຂອງນັກທຸລະກິດພາຍໃນ(ຄົນລາວ100%) ລົງທຶນໃນຮູບແບບບີໂອທີ ໄລຍະສຳປະທານ 39 ປີ ມີມູນຄ່າການລົງທຶນ ແມ່ນ 8,289,999 ໂດລາສະຫາລັດ
  • ຕຶກບ່ອນປິ່ນປົວຄົນເຈັບ ດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມສະອາດ ສວຍງາມທັນສະໄໝ ແລະ ມີສຸຂະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ
  • ອາຄານດັ່ງກ່າວມີຄວາມສູງ 7 ຊັ້ນ,ອອກແບບກົມກື່ນກັບສະພາບແວດລ້ອມເປັນຕຶກສູງສະຫາ່ງເພີ່ມບາລະມີ ແລະ ສີສັນໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບກໍ່ຄື ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ