ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ບໍລິສັດ ມາລີນີ ຈຳກັດ, ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 23/11/ 1992 ໂດຍທ່ານ ພຸດສະດູ ອິນທະວົງ ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 100,000,000 ກີບ ຫຼື 222,000 USD . ໄດ້ດຳເນີນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ-ເຄຫາສະຖານ ປະດັບປະດາ ແລະ ຕົບແຕ່ງພາຍໃນ, ປະຈຸບັນມີທຶນຈົດທະບຽນ 39,699,000 USD, ມີບຸກຄະລາກອນຈໍານວນ 480 ຄົນ.

Timeline

1993
ເດືອນມີນາ 18

ບໍລິສັດ ມາລີນີ ກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ

ປີ 1993-1994 ຍ້ອນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຄົນລຸ້ນໜຸ່ມໄຟແຮງ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາກທຸລະກິດສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ. ສະນັ້ນ, ທ່ານ ພຸດສະດຸ ອິນທະວົງຈຶ່ງໄດ້ຂໍລາອອກຈາກລັດຖະກອນຂອງກະຊວງກໍ່ສ້າງ ເພື່ອມາປະກອບການທຸລະກິດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດດ້ວຍຕົນເອງແລະ ໃນປີດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ ສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ມາລີນີ ກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ ຂຶ້ນດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 555,000,000 ກີບ ຫຼື 770,830 USD, ທຶນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານໃນ 2 ປີຜ່ານມາ.

1996
ເດືອນມັງກອນ 4

ບໍລິສັດ ມາລີນີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ສະໜອງເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການລະບົບແອງຟອກມາຕິກ

ປີ 1996 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ມາລີນີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ສະໜອງເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການລະບົບແອງຟອກມາຕິກ ໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານອົງການພັກລັດ ເອກະຊົນ, ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 70,000,000 ກີບ ຫຼື 73,680 USD, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສະໜອງເຄື່ອງໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງສຶກສາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງການເງິນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ.

1998
ເດືອນມີນາ 4

ບໍລິສັດ ມາລີນີ ກໍ່ສ້າງ ຊົນລະປະທານ

ປີ 1998 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ມາລີນີ ກໍ່ສ້າງ ຊົນລະປະທານດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 773,400,000 ກີບ ຫຼື 118,923 USD,ເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຊົນລະປະທານ ເຄື່ອນໄຫວທົ່ວປະເທດ.

2000
ເດືອນມີນາ 4

ໂຮງງານ ມາລີນີ ເບຕົງສຳເລັດຮູບ

ປີ 2000 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ໂຮງງານ ມາລີນີ ເບຕົງສຳເລັດຮູບດ້ວຍທຶນທັງໝົດ 5,295,000,000 ກີບ ຫຼື 860,830 USD, ເພື່ອສະໜອງຄອນກີຼດ ຫຼື ເບຕົງປະສົມສຳເລັດຮູບໃຫ້ແກ່ບັນດາການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລາງຂອງພາກລັດ,ພາກເອກະຊົນແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ແລະ ໄດ້ເພີ່ມທຶນທັງໝົດປີ 2004 ເປັນ 4,500,000 USD.

2001
ເດືອນມີນາ 4

ໂຮງງານຝຸ່ນຊິວະພາບ ກາ 5 ດາວ

ປີ 2001 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຝຸ່ນຊີວະພາບ ກາ 5 ດາວ, ຢູ່ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ດ້ວຍມູນຄ່າການລົງທຶນ 5,000,000 USD, ມີກໍາລັງການຜະລິດ 60,000 ໂຕນຕໍ່ປິ ຈໍາໜ່າຍທົ່ວປະເທດ, ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ງອອກຈໍານວນໜຶ່ງ.

2003
ເດືອນເມສາ 5

ບໍລິສັດ ມາລີນີ ການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ປີ 2003 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ມາລີນີ ການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ດ້ວຍຕົ້ນທຶນຈົດທະບຽນ: 1,500,000,000 ກີບ ຫຼື 176,470 USD.

2008
ເດືອນມີນາ 5

ໂຮງຮຽນປະຖົມ – ມັດທະຍົມ ມາລີນີ

ປີ 2008 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ໂຮງຮຽນປະຖົມ - ມັດທະຍົມ ມາລີນີ, ດ້ວຍມູນຄ່າການລົງທຶນ 5,800,000 USD, ບໍລິການ ການຮຽນ, ການສອນຕັ້ງແຕ່ ອະນຸບານປໍກຽມ ຈົນຮອດມັດທະຍົມປາຍ ມໍ 7, ເປັນການລົງທຶນດ້ວຍຕົນເອງ.

2010
ເດືອນກໍລະກົດ 5

ຂົວຂ້າມນ້ຳງື່ມ

ປີ 2010-2011 ໄດ້ຮັບສຳປະທານກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນຳ້ງື່ມ ຈຸດບ້ານ ເມືອງເກົ່າ-ບ້ານປາກກະຍຸງ ເມືອງວຽງຄຳ, ແຂວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງມີມູນຄ່າລົງທຶນ 18,000,000 USD, ຮູບແບບ (BOT) ໃນໄລຍະສໍາປະທານ 38 ປິ ນັບແຕ່ ປິ 2015. ເລີ່ມບໍລິການໃນປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ.

2012
ເດືອນຕຸລາ 5

ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ-ຫາດຊາຍທຽມ

ປີ 2012 ໄດ້ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ-ຫາດຊາຍທຽມ ທີ່ຢູ່ ບ້ານເກີນ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ມູນຄ່າການລົງທຶນ: 5,000,000 USD, ຮູບແບບ (BOT), ໃນໄລຍະສໍາປະທານ 35 ປິ ນັບແຕ່ ປິ 2015.

2013
ເດືອນຕຸລາ 5

ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ການຂັບຂີ່ ກົນຈັກໜັກ

ຮອດປີ 2013 ກຸ່ມບໍລິສັດ ມາລີນີ ຈຳກັດ, ໄດ້ສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ ວິຊາຊີບ ການຂັບຂີ່ ກົນຈັກໜັກ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານນຳ້ແຈ້ງ, ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ ທືນຈົດທະບຽນ 1,062,209,000 ກີບ .