ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍ

ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງກຸ່ມ ບໍລິສັດ ມາລີນີ ຈໍາກັດ

 • ພັກ – ລັດຖະບານ ສ ປ ປ ລາວ ແມ່ນກຳລັງສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນຢູ່ໃນພູມມິພາກ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງແມ່ນເປັນພາລະກິດຂອງລັດຖະບານໃນການພັດທະນາ.
 • ໂດຍຕອບສະໜອງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມກະສິກຳຂອງລັດຖະບານ ກຸ່ມບໍລິສັດ ມາລີນີ ຈຳກັດ ຈຶ່ງຖືເອົາວຽກງານການຜະລິດ ກະສິກຳ ເປັນຕົ້ນຕໍ, ຍົກສູງສະມັດຕະພາບການຜະລິດກະສິກຳໄປພ້ອມໆ ກັບການ ປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍອີງຕາມຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ພູມສັນຖານຂອງປະເທດລາວເຮົາທີ່ເໝາະສົມໃນການປູກຝັງ. ທາງບໍລິສັດຈຶ່ງຕັດສິນໃຈສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບຂຶ້ນ.
 • ໃນໄລຍະຕໍ່ມາໂຮງງານ ຄອນກຼີດ ຈຶ່ງໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຄຽງຄູ່ກັບການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄປພ້ອມໆ ກັນກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ຜະລິດ. ການນຳໃຊ້ຄອນກຼີດກາຍເປັນປັດໃຈສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ເຂົ້າວຽກກໍ່ສ້າງ ເພື່ອຕອບສະໜອງການນຳໃຊ້ພາຍໃນກຸ່ມບໍລິສັດ ແລະ ລູກຄ້າທົ່ວໄປ.
 • ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍລຶບລ້າງການກືກໜັງສືຂອງທາງພັກ-ລັດໄດ້ວາງອອກ.ທາງກຸ່ມບໍລິສັດ ມາລີນີ ຈຳກັດ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈ ສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນລະດັບສາມັນສຶກສາຂຶ້ນໃນປີ 2008 ເພື່ອຕອບໂຈດຕໍ່ວຽກງານການ ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ເຍົາວະຊົນລາວໃນໄວຮຽນສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບົບການສຶກສາທີ່ເທົ່າທຽມ.
 • ຈາກແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ອຸດົມການໃນວຽກງານການພັດທະນາ ເສດຖະກິດຂອງກຸ່ມ ບໍລິສັດ ມາລີນີ ຈຳກັດ ສົມທົບກັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກທາງພັກ – ລັດ ທາງບໍລິສັດຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເຂົ້າມາຮ່ວມກັບການພັດທະນາວຽກງານຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດແຂວງວຽງຈັນໂດຍການພັດທະນາ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຫາດຊາຍທຽມທີ່ບ້ານເກີນໄປພ້ອມໆກັບຂົວຂ້າມນ້ຳງື່ມ ແບບ (BOT).
 • ຈາກອຸດົມການໃນວຽກງານການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສົ່ງເສີມສັງຄົມຕັ້ງແຕ່ອາດີດ ມາເຖິງ ປະຈຸບັນທາງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ມາລີນີ ຈຳກັດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂຶ້ນສຳເລັດ ເຖິງ 10 ທຸລະກິດຄື:
 1.  ການກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ.
 2.  ກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ ຂົວ-ທາງ, ເຄຫາສະຖານ ແລະ ຊົນລະປະທານ.
 3. ໂຮງງານຜະລິດຄອນກຼີດ (ເບຕົງ).
 4. ໂຮງງານຜະລິດປຸ້ຍຊີວະພາບ.
 5. ໂຮງຮຽນສຶກສາລະດັບສາມັນ (ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ).
 6. ການຄ້າ ຂາອອກ – ຂາເຂົ້າ ແລະ ອະສັງຫາລິມມະຊັບ.
 7. ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຫາດຊາຍທຽມ ບ້ານເກີນ (35 ປີ).
 8. ໂຄງການສຳປະທານ ແລະ ບໍລິການຂົວຂ້າມນ້ຳງື່ມ 38 ປີ (BOT).
 9. ໂຮງຮຽນສອນຂັບຂີ່ລົດ (ກຳລັງກະກຽມ).
 10. ໂຮງງານຜະລິດນ້ຳດື່ມແຮ່ທາດ ພູເຂົາຄວາຍ (ກຳລັງກະກຽມສ້າງຕັ້ງ).