ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ

ຜົນງານຂອງພວກເຮົາ

No Name and Type of Projects Project Owner Year
31 ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ ຢູ່ໜອງບົວທອງ ກະຊວງສາທາ
32 ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ(ເທີນ-ຫີນບູນ) RECCHI-CMC.JV 1996
33 ກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ ແຂວງ ສາລະວັນ ພະແນກກະສິກຳແຂວງ ສາລະວັນ 1997
34 ຂຸດຄອງລະບາຍນໍ້າ ໜອງຕາແຫຼວ ພະແນກກະສິກຳແຂວງ ວຽງຈັນ
35 ໂຄງການຊົນລະປະທານ ສີຄູນເມືອງ ພະແນກກະສິກຳແຂວງ ວຽງຈັນ 1999
36 ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນນໍ້າມັງ 3 EWC 2004
37 ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງທາງ ນ້ຳເທີນ 2 (ທາງ A1) ITD 2005
38 ຕືກນອນປີ່ນປົວຄົນເຈັບ ມາລີນີ 2017

ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກໍາ