ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ

ຜົນງານຂອງພວກເຮົາ

No Name and Type of Projects Project Owner Year
21 ກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງທາງປູຢາງສາມແຍກສີໄຄ-ເກົ້າລ້ຽວ ກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງທາງປູຢາງສາມແຍກສີໄຄ-ເກົ້າລ້ຽວ 1994-95
22 ຖົມດິນໂພນທັນ ສິນລະປະກອນສູນກາງ 1995
23 ສ້ອມແປງທາງ ດິນແດງ(ທ່າງ່ອນ-ບ້ານເວີນຄຳ-ບ້ານໂພນໄຊ) ພະແນກຄຂປກ ກຳແພງ 1995
24 ກໍ່ສ້າງທາງດິນແດງ(ບ້ານໂພນມ່ວງ-ແສນດິນ) ພະແນກຄຂປກ ກຳແພງ 1995
25 ຮົ້ວນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເດີ່ນບິນ ບ/ສ ເຊື້ອໄຟລາວ 1995
26 ທາງບ້ານດ່ານ-ນ້ຳປຸກ(ແຂວງບໍ່ແກ້ວ) EU ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອ 1996
27 ກໍ່ສ້າງທາງ ບໍລິເວນກອງຂີ້ເຫຍື້ອຫລັກ 18 ຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງວຽງຈັນ
28 ທາງນາທົມ 1 (ສາມແຍກຮ/ຮປ່າໄມ້-ສະຖານນີດາວທຽມ) ໄປຊະນີ
29 ທາງນາທົມ 2 (ສາມແຍກຮ/ຮປ່າໄມ້-ສະຖານນີດາວທຽມ) ພະແນກຄຂປກ ກຳແພງ
30 ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ ຢູ່ວັງວຽງ ກະຊວງສາທາ

ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກໍາ