ສະໝັກວຽກ

ພາກສ່ວນໂຮງຮຽນປະຖົມມັດທະຍົມສົມບູນມາລິນີ

  • ຄູອານຸບານ  2 ຕໍາແໜ່ງ
  • ຄູປະຖົມ     ຫລາຍຕໍາແໜ່ງ
  • ຄູມັດທະຍົມ  ຫລາຍຕໍາແໜ່ງ
  • ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ 1 ຕໍາແໜ່ງ
  • ຜູ້ຈັດການໂຮງຮຽນ 1 ຕໍາແໜ່ງ
  • ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ 1 ຕໍາແໜ່ງ
  • ຄູພາລະສຶກສາ    2 ຕໍາແໜ່ງ

ພາກສ່ວນບໍລິສັດ

  • ຫົວໜ້າການເງິນ 1 ຕໍາແໜ່ງ
  • ການເງີນ 1 ຕໍາແໜ່ງ
  • ຜູ້ກວດກ້ອງ 2 ຕໍາແໜ່ງ

ດາວໂຫລດໃບສະໝັກໄດ້ທີ່ນີ້:

Title Download
ໃບຄຳຮ້ອງສະໝັກງານ ພາກສ່ວນບໍລິສັດ English
ໃບຄຳຮ້ອງສະໝັກງານ ພາກສ່ວນບໍລິສັດ ພາສາລາວ
ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍສະໝັກງານ ພາກສ່ວນໂຮງຮຽນປະຖົມມັດທະຍົມສົມບູນມາລິນີ
ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍສະໝັກງານ ພາກສ່ວນໂຮງຮຽນປະຖົມມັດທະຍົມສົມບູນມາລິນີ English