ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ ມັດທະຍົມ ສົມບູນ ມາລີນີ

ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ ມັດທະຍົມ ສົມບູນ ມາລີນີ ມີວິໃສທັດຂອງບໍລິສັດໄດ້ຖືເອົາການສຶກສາສາຍສາມັນເປັນຂໍກຸນແຈອັນດັບໜຶ່ງ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງປະເທດໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ, ເພາະສະນັ້ນ, ບໍລິສັດ ມາລີນີ ຈາໍກັດ ຈຶ່ງໄດ້ ຕັດສິນໃນລົງທຶນສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນປະຖົມ – ມັດທະຍົມສົມບູນ ມາລີນີ ຂື້ນເພື່ອຊ່ວຍສັງຄົມໄດ້ ມີທາງເລືອກໃນການສຶກສາສາຍສາມັນ. ບໍລິການການຮຽນ, ການສອນແຕ່ຊັ້ນອານຸບານປໍກຽມຈົນຮອດມັດທະຍົມຕອນປາຍ ມໍ 7 ມີຄວາມສາມາດບັນຈຸນັກຮຽນໄດ້ເຖິງ 990 ຄົນ ດ້ວຍທຶນກໍ່ສ້າງທັງຫມົດ 5.800.000 USD.

 

school3

IMG_3495