ໂຮງງານຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ ມາລີນີ ກາ 5 ດາວ

agriculture2

ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນງານລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍ ສະເພາະວຽກງານປູກຝັງເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການປູກເຂົ້າຂອງຊາວກະສິກອນ. ເນື່ອງຈາກບໍລິສັດພວກເຮົາໄດ້ຜະລິດ ຝຸ່ນຊີວະພາບຄຸນນະພາບດີ ແລະ ລາຄາຖືກອອກຮັບໃຊ້ຊາວນາ, ຊາວສວນ ສໍາລັບການປູກເຂົ້າຖ້ານາໍໃຊ້ຝຸ່ນພວກເຮົາແມ່ນສາມາດ ບັນລຸໄດ້ 5-6 ໂຕນ/ເຮັກຕາ. ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການ.ຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າປອດສານຜິດປັບປຸງດິນໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມເປັນທາດອາຫານໃນດິນຢ່າງສະຫມໍາສະເໝີ. ຜະລິດຕະພັນນີ້ແມ່ນຜະລິດຈາກທາໍມະຊາດ 99% ພື້ນຖານແມ່ນມາຈາກຂີ້ເຈ້ຍ ແລະ ດິນພື້ນໜອງທີ່ສະສົມມາຫລາຍ 100 ປີ, ກາໍລັງການຜະລິດແມ່ນ 60.000 ໂຕນ ຕໍ່ປີ, ມູນຄ່າການລົງທຶນ 5.000.000 USD.