ບໍລິສັດ ມາລີນີກໍ່ສ້າງ

construction2

ວຽກງານກໍ່ສ້າງຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ມາລີນີ ຈຳກັດມີສວ່ນຮ່ວມໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງປະເທດເຊັ່ນ: ຂົວ, ເສັ້ນທາງຄົມມະນະຄົມ, ຊົນລະປະທານ ແລະ ຕຶກອາຄານ. ເນື່ອງຈາກພື້ນຖານໂຄງລ່າງເປັນຕົວບົ່ງບອກເຖິງການເໜັງຕີງ ແລະ ດັດສະນີການເພີ່ມຂື້ນຂອງເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ ວຽກກໍ່ສ້າງແມ່ນວຽກທີ່ ກຸ່ມບໍລິສັດ ມາລີນີລົງທຶນຫຼາຍ ກວ່າຂະແໜງອື່ນ, ຊຶ່ງລວມຍອດມູນຄ່າໂຄງການກໍ່ສ້າງກຳລັງດຳເນີນຢູ່ມີເຖິງ 45 ລ້ານໂດລ່າສະຫະລັດ, ທັງໝົດນີ້ກໍ່ເພາະວ່າການຕະຫຼາດການກໍ່ສ້າງຂອງລາວພວມຢູ່ໃນໄລຍະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.

   

construction3
construction1